INTEGRITETSPOLICY


Personuppgiftsansvarig

Föreningen Göteborgs Juristklubb, organisationsnummer 857200-8293, (nedan ”Föreningen”, ”vi” eller ”oss” är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi samlar in och behandlar inom ramen för vår verksamhet bl.a. för att administrera medlemskap och deltagande i vår föredragsverksamhet och övriga aktiviteter som arrangeras av oss.

Föreningen lägger stor vikt vid att de personuppgifter som anförtrotts oss hanteras på ett korrekt och varsamt sätt i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och i övrigt gällande dataskyddslagstiftning.

Nedan kan du läsa mera om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontakt

Om du har frågor, synpunkter eller vill utöva någon av de rättigheter du har enligt GDPR är du välkommen att kontakta oss på:

Göteborgs Juristklubb
c/o Advokatfirman Lindahl KB
Södra Hamngatan 37-41
411 06 Göteborg

Box 119 11, 404 39 Göteborg

Epost: styrelsen@juristklubben.se

Vår insamling och behandling av personuppgifter

Hur vi behandlar dina personuppgifter beror på vem du är och i vilken roll du kommer i kontakt med oss.

Medlemskap

Vi använder ditt namn, din titel, uppgift om arbetsplats samt kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer), för att kunna hantera din ansökan och administrera ditt medlemskap i Föreningen.

Vidare använder vi ditt namn och dina kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med dig t.ex. genom utskick av medlemsinformation, faktura med medlemsavgift, kallelser, och liknande. Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna skicka information om och administrera ditt eventuella deltagande i seminarier och andra föreningsaktiviteter.

Samtliga uppgifter lämnar du själv till oss i samband med att du ansöker om medlemskap i Föreningen eller anmäler dig till något av våra seminarier.

Föreningen finns i vissa sociala medier och här bestämmer du själv som medlem om du vill delta och vilken information du vill lämna.

Vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för Föreningens syfte och verksamhet i enlighet med våra stadgar. Den rättsliga grunden för vår behandling är främst uppfyllande av avtalet om medlemskap med dig som medlen. I vissa fall, exempelvis vid marknadsföring av Föreningen grundar sig behandling av personuppgifterna på en intresseavvägning och i övrigt sker behandlingen för att kunna uppfylla de krav som ställs på vår verksamhet.

Personuppgifterna raderas snarast möjligt efter att du själv har begärt att ditt medlemskap ska avslutas och senast en (1) månad därefter. Om du är medlem och inte betalt din medlemsavgift raderas dina uppgifter 13 månader efter det att din avgift skulle ha erlagts.

Seminarier

Om du deltar i vår seminarieverksamhet använder vi ditt namn, din titel, uppgift om arbetsplats samt kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer) för att kunna administrera ditt deltagande och erbjuda dig en plats på seminariet.

Samtliga uppgifter lämnar du själv till oss i samband med din anmälan till seminarietillfället.

Personuppgifterna behandlas med stöd av avtalet om medlemskap med dig och vår överenskommelse med dig om ditt deltagande vid seminarietillfället.

Marknadsföring

Vi använder ditt namn och dina kontaktuppgifter (adress och e-post) för att skicka inbjudningar till våra medlemsträffar, seminarier och för att i övrigt kommunicera med dig kring vår verksamhet. Denna personuppgiftsbehandling görs med stöd av en intresseavvägning och med beaktande av Föreningens syfte och verksamhet i enlighet med våra stadgar.

Bokföring

Föreningen behandlar även dina personuppgifter för bokföringsändamål på sätt som krävs för att uppfylla gällande lagstiftning. De personuppgifter om dig som vi behandlar för detta ändamål är t.ex. namn, titel, uppgift om arbetsplats samt kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer).

Personuppgiftsbehandlingen utförs med stöd av vår skyldighet enligt lag (rättslig förpliktelse).

Personuppgifter för bokföringsändamål raderas efter sju (7) år (inklusive innevarande år).

Kontaktpersoner hos leverantörer och samarbetspartners

Om du kommer i kontakt med oss som representant för någon av våra leverantörer eller samarbetspartners använder vi ditt namn och dina kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer) för att kunna hantera vår avtalsrelation eller samarbete med det bolag som du representerar.

Personuppgiftsbehandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning där vi bedömt att vårt intresse av att behandla dessa uppgifter för att möjliggöra hantering av avtal och samarbeten väger tyngre än ditt eventuella intresse mot en sådan behandling.

Personuppgifterna raderas ett (1) år efter avslutat avtal eller samarbete under förutsättning att vi inte måste spara uppgifterna för att uppfylla lagkrav, t.ex. i bokföringslagen.

Hur vi delar personuppgifter med tredje part

Vi delar aldrig dina personuppgifter med tredje part i kommersiellt syfte.

I vissa fall använder eller samarbetar vi med andra parter för att t.ex. hantera vissa delar av Föreningens administration som medlemsregister, hemsida, fakturering och bokföring. Vidare arrangerar vi seminarier (fysiska såväl som digitala) tillsammans med olika samarbetspartners.

Dessa leverantörer har endast tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att genomföra uppgifterna på vårt uppdrag och får inte använda informationen för något annat ändamål.

Föreningen kommer i samtliga fall att vidta åtgärder för att säkerställa att det finns lämpliga skyddsåtgärder som upprätthåller en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter i enlighet med kraven i tillämplig dataskyddslagstiftning.

Cookies

På vår hemsida används cookies. En cookie är en textfil som innehåller information som lagras på din enhet (t.ex. din dator, mobil eller surfplatta) när du besöker en hemsida. Cookies kan göra det möjligt för hemsidan att spara vissa av dina preferenser, så att du inte behöver ange dem igen när du kommer tillbaka till hemsidan eller bläddrar från en del av hemsidan till en annan.

Vi använder cookies som är nödvändiga och som behövs för att hemsidan ska fungera korrekt. De ger dig till exempel möjlighet att använda hemsidans funktioner och åtkomst till vissa delar av hemsidan. Vi använder även cookies som samlar in statistik över användningen av vår hemsida.

Du kan själv i inställningar till din webbläsare bestämma hur cookies får sparas på din enhet. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator och radera tidigare lagrade cookies. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Dina rättigheter

Som registrerad har du i enlighet med GDPR vissa rättigheter. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, begära att vi rättar eller raderar dina personuppgifter eller begränsar behandlingen av dem, göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter, begära dataportabilitet, lämna in eventuella klagomål som du har på behandlingen av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten (Integritetsmyndigheten).

Vill du ha mer information om dina rättigheter och hur du utövar dem så kan du kontakta Föreningen på följande adress styrelsen@juristklubben.se eller besöka Integritetsmyndighetens hemsida www.imy.se.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på om uppgifter om dig behandlas och om så är fallet få tillgång till dessa genom ett s.k. registerutdrag.

Rätt till radering och rättelse

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade eller rättade om vi t.ex. saknar rättslig grund för at behandla dem eller om de är felaktiga eller ofullständiga.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter om du t.ex. ifrågasätter vår rätt att behandla dina uppgifter eller att dessa är korrekta, i dessa fall under den tid vi tar ställning till på vilket sätt vi ska hantera din begäran.

Rätt till dataportabilitet

Under vissa förutsättningar har du också rätt att ta del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att utan hinder få uppgifterna överförda från oss till en annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet.

Ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar är betydande kommer vi att meddela dig innan förändringarna börjar att gälla.

Synpunkter

Om du har synpunkter på Föreningens behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att kontakta Integritetsmyndigheten (www.imy.se). Vi uppskattar dock om du först kontaktar oss så ska vi göra vårt bästa för att komma tillrätta med eventuella brister.